Diagnoza

powrót

Diagnozowanie  zaburzeń ze spektrum autyzmu jest procesem długotrwałym, opartym o kryteria obserwacyjne.

Nie istnieją jednoznaczne, medyczne testy, które po­zwo­li­ły­by na szybkie zdia­gno­zo­wa­nie autyzmu. W rozpoznaniu, niezwykle istotna jest wiedza rodzica na temat prawidłowego rozwoju dziecka. Większość rodziców, zaniepokojonych rozwojem dziecka, w pierwszej kolejności zgłasza swojej obawy pediatrze. Niestety większość lekarzy, nie specjalizuje się w rozpoznawaniu zaburzeń ze spektrum autyzmu. Symptomy są często bagatelizowane, rodzic otrzymuje zalecenie aby jeszcze poczekać, aż dziecko podrośnie. Tymczasem w przypadku autyzmu, niezbędna jest wczesna diagnoza i wczesne rozpoczęcie terapii.

W zależności od rodzaju problemów, stan dziecka z autyzmem może być przez lekarzy wy­ja­śnia­ny: wadami słuchu, wadami wzroku, za­bu­rze­niami mowy, problemami neu­ro­lo­gicz­nymi. Rodzic szukając wy­ja­śnie­nia stanu swojego dziecka nie­jed­no­krot­nie szuka pomocy u lekarzy spe­cja­li­stów: neu­ro­lo­ga, okulisty, la­ryn­go­lo­ga i wielu, wielu innych.

W przypadku podejrzenia autyzmu, rodzic powinien zgłosić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej specjalizującej się w diagnozowaniu autyzmu.

Diagnoza powinna prze­bie­gać według okre­ślo­nej pro­ce­du­ry. Jest dłu­go­trwa­ła i pra­co­ch­łon­na, gdyż zakres zaburzeń w autyzmie jest rozległy. Ważne jest, aby oceny dia­gno­stycz­nej do­ko­ny­wał zespół: lekarz psy­chia­tra i psy­cho­log, w razie potrzeby również należy włączyć innych specjalistów

Diagnoza obejmuje: wywiad diagnostyczny z rodzicem lub opiekunem, analizę dokumentacji dotyczącej dziecka, obserwację dziecka przez zespół specjalistów, konsultację psychiatryczną. Zebrane informacje porównywane są z kryteriami diagnostycznymi ICD-10. Opracowana zostaje ostateczna, pisemna opinia. Diagnoza kończy się przekazaniem i uzasadnieniem opinii.

Zobacz wypowiedź specjalisty o diagnozie i obawach rodzica, dotyczących zgłaszania się na diagnozę.  Na nasze pytania odpowiedziała dr Anna Waligórska, Dyrektor ds. badań i rozwoju Centrum Terapii Autyzmu SOTIS, Adiunkt Uniwersytetu SWPS, Członek Komisji ds. Autyzmu PTP, Członek Autism-Europe

Co powinien w pierwszej kolejności po otrzymaniu diagnozy zrobić rodzic? Na to inne pytania odpowiada dla nas specjalista - dr hab. n. med. Agnieszka Słopień - Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Poznaniu

Infografika